top of page
toila_kondimine_empty.jpg

Tegevustoetus

TOILA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Toila 28. juuni 2023 nr

Sporditegevuse toetamise kord


Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. PEATÜKK
Üldsätted

§ 1. Reguleerimisala ja eesmärk


(1) Sporditegevuse toetamise kord Toila vallas (edaspidi kord) reguleerib Toila valla eelarvelistest
vahenditest eraõiguslikele spordiorganisatsioonidele (edaspidi spordiklubi) sporditegevuseks toetuste
taotlemist, taotluste läbivaatamist ning toetuste andmist ja toetuste kasutamise üle järelvalve teostamist.

(2) Korra alusel ei toetata sporditegevust Toila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavas asutuses
ja valla osalusega sihtasutuses.

(3) Toetuse andmise eesmärk on valla avalikes huvides tegutsevate ja valla noortele suunatud
spordiklubide tegevuse toetamine ning spordiürituste läbiviimine.

(4) Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist huvikooli ja erakooliseaduse alusel tegutsevatele
spordikoolidele ning sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja
tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud
tegevuse toetamiseks.

(5) Avalikes huvides tegutsemine tähendab, et spordiklubi eesmärgid ja tegevus on suunatud laiemale
sihtrühmale kui ühingu liikmeskond.

(6) Toetuse taotlemise võimaluse ja tingimuste kohta avaldatakse teade valla veebilehel ja valla ajalehes.


§ 2. Mõisted
Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:


1) spordiklubi - Toila vallas või väljaspool Toila valda tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mille
põhitegevus on sporditegevuse korraldamine ning tegevus on suunatud Toila valla elanikele sh valla
lastele, kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Toila vald;
2) õppur - kuni 19 elu
aastane õpilane;
3) harrastaja - spordiklubi treeningrühmas regulaarselt osalev isik;
4) spordiüritus - Toila vallas toimuv spordivõistlus või rahvaspordiüritus;
5) tegevustoetus - toetus, mis on ette nähtud sporditegevuse korraldamiseks;
6) valla noor – kuni 19 aastane õpilane ja kuni 26 aastane tippsportlane;
7) vallavalitsuse spetsialist – vallavanema poolt käskkirjaga määratud isik.


2. PEATÜKK

Toetused ja nende liigid


§ 3. Toetuste liigid


Valla eelarvest makstavad toetused:
1) spordiklubi tegevustoetus;
2) noortespordi tegevustoetus;
3) spordiürituse läbiviimise toetus;
4) võistlusel osalemise toetus;
5) preemia sportliku saavutuse eest.


§ 4. Spordiklubi tegevustoetus

(1) Spordiklubi tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks valla eelarvest antav toetus
täiskasvanute treeningutega seotud kulude katmiseks, põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas
igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

(2) Toetust on õigustatud taotlema spordiklubi, mis vastab järgmistele tingimustele:
1) põhitegevuseks on organiseeritud sporditegevuse korraldamine ja arendamine;
2) spordiklubi tegeleb aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning osaleb maakonna
ja/või üleriigilistel võistlustel.

(3) Spordiklubi tegevustoetust eraldatakse üldjuhul mitte rohkem kui 1 000 eurot taotlejale.

(4) Tegevustoetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks täisealine nimekirja kantud harrastaja kinnitama
osalust vastava spordiklubi treeningutel. Kinnitus koos spordiala märkimisega esitatakse vallavalitsusele
isiklikult (täidetakse vallavalitsuses kohapeal) või digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 15. detsembriks. Kui
määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat toetust saavate harrastajate
hulka.


§ 5. Noortespordi tegevustoetus

(1) Noortespordi tegevustoetus jaotatakse spordiklubidele pearaha põhimõttel. Ühe harrastaja/õppuri eest
eraldatakse toetust kuni kahe spordialaga tege
lemiseks, tingimusel, et harrastaja/õppuri poolt
harrastatavad spordialad on iseloomult erinevad.

(2) Pearaha suurus kujuneb eelarveaastaks planeeritud eelarve vahenditest ja harrastajate/õppurite arvust.

(3) Pearaha kinnitatakse igaks eelarveaastaks vallavalitsuse poolt, sõltuvalt treenerile omistatud
kvalifikatsioonist.

(4) Noortespordi tegevustoetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks alaealise harrastaja/ õppuri seaduslik
esindaja kinnitama õppuri osalust vastava spordiklubi treeningutel. Kinnitus koos spordiala märkimisega
esitatakse vallavalitsusele isiklikult (täidetakse vallavalitsuses kohapeal) või digitaalselt allkirjastatult
hiljemalt 15. detsembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei arvata nimekirjas esitatud
harrastajat/õppurit toetust saavate harrastajate/õppurite hulka.


§ 6. Spordiürituse läbiviimise toetus

(1) Spordiürituse läbiviimise toetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks valla eelarvest antav
toetus Toila vallas spordivõistluste ja rahvaspordi ürituste läbi
viimiseks.

(2) Spordiürituse läbiviimise toetuse määramisel arvestatakse:
1) kohalikke prioriteete ja traditsioone;
2) ürituse traditsioone ja jätkusuutlikkust;
3) osalejate arvu;
4) võistluse suunatust erinevatele elanike rühmadele;
5) võimalust võistluse läbiviimisega tõsta Toila valla mainet;
6) ürituse eelarve põhjendatust.

(3) Ürituse toetust eraldatakse kuni 500 eurot.

(4) Erandkorras põhjendatud juhtude
l on vallavalitsusel õigus anda käesoleva paragrahvi lõikes 3
nimetatud toetuse piirmäärast suuremat toetust, kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot.


§ 7. Võistlustel osalemise toetus

(1) Võistlusel osalemise toetust eraldatakse Toila valla noorele või võistkonnale rahvusvahelisel või
riiklikul võistlusel osalemise kulude katteks.

(2) Toetust võib kasutada osalemistasudeks, transpordi- ja majutuskuludeks.

(3) Võistlusel osalemise toetuse määramisel arvestatakse:
1) spordimeisterlikkuse taset;
2) spordiala traditsioone ja jätkusuutlikkust;
3) toetuse eelarve põhjendatust.

(4) Võistlusel osalemise toetust eraldatakse mitte rohkem kui 500 eurot noore või võistkonna kohta.


§ 8. Preemia sportliku saavutuse eest

(1) Preemia sportliku saavutuse eest on valla eelarvest Toila valla võistkonnale või noorele antav preemia
rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel saavutatud 1.–3. koha eest.

(2) Madalaim vanusepiir preemia määrami
seks on üksikvõistleja puhul 12 eluaastat ja võistkonna puhul
U12 vanuseklass.

(3) Premeerimise viisi määrab vallavalitsus korraldusega.


3. PEATÜKK

Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine

§ 9. Taotlust esitama õigustatud isikud


(1) Taotlust on õigustatud esitama spordiklubi, millel on täidetud alljärgnevad tingimused:
1) treeningrühmaga töötavad atesteeritud treenerid (vähemalt III kutsetase);
2) spordiklubi on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused;
3) spordiklubi on esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
4) spordiklubi on Eesti Spordiregistris registreeritud ja seal nõutud andmed on esitatud ja uuendatud.


§ 10. Taotluse esitamise tähtaeg

(1) Spordiklubi tegevustoetuse ja noortespordi tegevustoetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele
põhjendatud vormikohase taotluse hiljemalt 1. oktoobriks. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis
tõendavad, et taotleja vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele.


(2) Võistlusel osalemise toetust ja spordiürituse läbiviimise toetust on võimalik taotleda aastaringselt
vallaeelarve vahendite olemasolul.

(3) Sportlike saavutuste eest preemia andmise taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt
1. detsembriks.

(4) Kui taotluse esitamise tähtajaks ei olnud võimalik toetuse vajadust ette näha, võib toetuse saamiseks
esitada taotluse vajaduse selgumisel. Sel juhul tuleb taotluses põhjendada, miks ei olnud taotlust võimalik
tähtaegselt esitada.


§ 11. Taotluse esitamine

(1) Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele etteantud vormil, mis on leitav Toila valla kodulehelt.

(2) Noortespordi tegevustoetuse taotlusele lisatakse:
1) treeningutel osalevate harrastajate/õppurite nimekiri treeningrühmade kaupa koos isikukoodi ja
elukoha andmetega 1. oktoobri seisuga;
2) spordiklubi kahe lähima aasta eesmärgid (arenguvisioon);
3) andmed treenerite kutsekvalifikatsiooni kohta.

(3) Spordiürituse läbiviimise toetuse taotlusele lisatakse võistluse või ürituse eelarve ja ürituse
lühikirjeldus.

(4) Kui toetuse taotlusi esitatakse kokku suuremas summas, kui valla eelarves on vahendeid, siis
rakendatakse toetuse eraldamisel järgmist valemit: spordiklubi taotletud toetuse summa korrutatakse
sajaga ja jagatakse kõikide spordiklubide taotluste summaga.

(5) Taotlus esitatakse taotleja esindaja poolt allkirjastatult vallavalitsusele.


§ 12. Taotluse menetlemine

(1) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja etteantud vormil esitatud taotlused.

(2) Vallavalitsuse spetsialist kontrollib kümne tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud
dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.

(3) Puuduste esinemisel teatab vallavalitsuse spetsialist sellest taotlejale ning annab puuduste
kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse
talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

(4) Vallavalitsuse spetsialistil on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.


4. PEATÜKK
Toetuse eraldamine ja maksmine


§ 13. Toetuse andmise otsustamine ja lepingu sõlmimine


(1) Spordiklubi ja noortespordi tegevustoetuse andmise otsustab vallavalitsuse spetsialisti ettepanekul
vallavalitsus korraldusega hiljemalt kahe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist.

(2) Võistlustel osalemise toetuse ja spordiürituste läbiviimise toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus
korraldusega 10 tööpäeva jooksul puudusteta taotluse esitamisest.

(3) Valla eelarve võimalustest lähtuvalt võib toetust anda taotletust väiksemas summas.

(4) Toetuse andmiseks sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping)
10 tööpäeva jooksul arvates korralduse andmisest. Juhul, kui toetuse saaja ei sõlmi nimetatud tähtaja
jooksul lepingut või keeldub lepingu sõlmimisest, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

(5) Lepingut ei sõlmita preemia määramisel sportliku saavutuse eest.


§ 14. Taotluse rahuldamata jätmine

Vallavalitsus jätab taotluse rahuldamata, kui taotleja ei vasta korra § 9 lõikes 1 nimetatud tingimustele ja
taotlus ei ole piisavalt põhjendatud.


§ 15. Toetuse väljamaksmine

(1) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist lepingus sätestatud tähtajal.

(2) Noortespordi tegevustoetus makstakse välja kahes osas, millest esimene osa suurusega 50%
makstakse 14 tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist ja ülejäänud osa pärast õppurite nimekirja
esitamist oktoobrikuu jooksul.

(3) Noortespordi tegevustoetuse teise osa välja maksmiseks peab toetuse saaja esitama treeningul
osalevate harrastajate/õppurite nimekirja 1. oktoobri seisuga hiljemalt 10. oktoobriks. Vallavalitsus võib
teise osana väljamakstavat toetussummat muuta, kui treeningul osalevate harrastajate/õppurite arv on
oluliselt vähenenud. Toetussumma muutmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

(4) Vallavalitsus võib jätta toetuse või selle osa välja maksmata, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne
toetuse maksmist ilmnevad asjaolud, mis oleks aluseks taotluse rahuldamata jätmiseks.


5. PEATÜKK
Aruandlus ja järelevalve


§ 16. Aruande esitamine


(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama etteantud vormil aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite
kasutamise kohta toetus lepingus näidatud tähtajaks. Aruandele lisatakse raamatupidamise
algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta.

(2) Toetuse kasutamise aruanne esitatakse järgmiseks tähtajaks:

1) spordiklubi ja noortespordi tegevustoetuse kasutamise aruanne hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva
aasta 31. jaanuariks;
2) spordiürituse läbiviimise toetuse kasutamise aruanne kahe kuu jooksul pärast spordiürituse toimumist;
3) võistlusel osalemise toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast võistluse toimumist.


§ 17. Järelevalve toetuse kasutamise üle

Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsuse spetsialist. Vallavalitsuse
spetsiali
stil on õigus:
1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente, seletusi ja vahearuandeid ning
kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
2) nõuda spordiklubi tegevustoetuse saajalt treeningute kohta tegevuspäeviku pidamist, kus kajastuvad iga
treeningu kohta osalejate nimed ja tegevuse lühikokkuvõte;
3) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
4) teh
a vallavalitsusele ettepanek lepingu lõpetamiseks ja makstud toetuse tagasinõudmiseks, kui
puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud
valeandmeid.


6. PEATÜKK
Rakendussätted

§ 18. Rakendussätted


(1) Tunnistada kehtetuks Toila Vallavolikogu 28.10.2020 määrus nr 88 „Toila valla sporditegevuse
toetamise kord”.

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(3) Määrust rakendatakse 2023. aasta 1. augustist.

Etti Kagarov
volikogu esimees

bottom of page